Karao o.p.s.

 ZAKLÁDACÍ LISTINA

O b e c n ě   p r o s p ě š n é   s p o l e č n o s t i

" K A R A O "

(dle zákona č. 248/1995 Sb.)


I.
Zakladatel

Jan Koňas, rod.č.49 01 09/111, bytem Žižkovo nám. 245, 258 01 Vlašim


II.
Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

Karao o.p.s.
Žižkovo nám. 245, 258 01 Vlašim


III.
Druh obecně prospěšných služeb

 • činnost v oboru obnovy a ochrany historických památek
 • činnost v oboru obnovy a ochrany historických lokalit
 • činnost v oboru ochrany životního prostředí
 • činnost v oboru rozvoje společenského a kulturního života v regionu Vlašim
 • realizace obecně prospěšného projektu Dodobanka

IV.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Prostředky pro realizaci svých služeb a zajištění své činnosti bude obecně prospěšná společnost získávat z následujících zdrojů:

 • z grantů a dotací, získaných účelově od právnických a fyzických osob
 • z darů od právnických a fyzických osob
 • z příjmů, plynoucích z vlastního hospodaření

 


V.
Správní rada

 

 • Jan Koňas, rod.č. 49 01 09/111, bytem Žižkovo nám. 245, 258 01 Vlašim
 • Monika Macková, rod.č. 63 60 30/2146, bytem Luční 1678, 258 01 Vlašim
 • Rudolf Brojír, rod.č. 53 09 05/044, bytem Žižkovo nám. 248, 258 01 Vlašim

 


VI.
Způsob jednání správní rady

Správní rada je statutární orgán obecně prospěšné společnosti a její působnost je uvedena v §13 zákona č. 248/1995 Sb.

 • Správní rada se bude scházet podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.
 • Správní radu svolává předseda nejpozději jeden měsíc před uplynutím pololetí.
 • Na žádost nejméně dvou členů správní rady předseda svolá mimořádné zasedání správní rady.
 • Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 • Platné je rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady.
 • Předsedou společnosti je v rámci zákonem dané rotace členů vždy služebně nejstarší člen správní rady.
 • Podpisové právo má každý člen správní rady v rámci oblasti, kterou spravuje. Při překrývání oblastí činnosti je nutný podpis těch členů správní rady, kteří takovou oblast spravují.
 • Správní radě nenáleží finanční náhrada za činnost ve správní radě s výjimkou cestovních náhrad ve smyslu platných zákonů.
 • Členem správní rady se v rámci naplnění podmínek zákona může stát občan, a to takový, který projevil v minulosti svými skutky znalost problematiky, pro jejíž řešení vznikla nutnost rozšíření správní rady. Výběr z okruhu možných kandidátů bude proveden formou diskusní obhajoby vlastního návrhu řešení v prostředí stávající správní rady.
 • Rozhodnutí odstoupit musí člen správní rady oznámit této správní radě nejpozději tři měsíce před ukončením své činnosti. V takovém a jiných, i neočekávaných případech jmenuje předseda správní rady či jeho zástupce osobu, která zajistí pokračování činnosti odstupujícího člena, pokud tento vhodného zástupce nenavrhne sám. V průběhu této doby proběhne výběrové řízení na toto místo.
 • Karao o.p.s. je řízena správní radou, kde členové této rady zodpovídají za jim svěřenou oblast činnosti. Tuto oblast řídí takový člen správní rady osobně nebo prostřednictvím dalších osob, za které převzal plnou zodpovědnost. Volba dalších spolupracovníků je plně v kompetenci i zodpovědnosti tohoto člověka včetně hospodaření s částkou, kterou schvaluje správní rada svojí nadpoloviční většinou.

VII.
Majetkové vklady

Hodnota zůstatku vkladu zakladatele ke dni 24.10.2000 na účtu obecně prospěšné společnosti (Karao) č. ... ve výši ... Kč.

Hodnota zůstatku vkladu zakladatele ke dni 24.10.2000 na účtu projektu doplňkové činnosti (dodobanka) č. ... ve výši ... Kč.


VIII.
Způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření veřejně prospěšné společnosti

Výroční zpráva, zpráva o činnosti a jiné zprávy včetně stavu hospodaření budou zveřejňovány na internetové adrese www.karao.cz, v oddělení Karao o.p.s..


IX.
Stanovy obecně prospěšné společnosti Karao

Členem společnosti se stává občan této země po zaplacení jednorázového, kdykoliv opakovatelného členského příspěvku s celoživotní platností v minimální výši 20 Kč na jeden z účtů této společnosti prostřednictvím bankovního převodu, kde variabilním symbolem bude rodné číslo vkladatele.

Rozhodnutí vystoupit ze společnosti bez ohlášení je plně v kompetenci člena s podmínkou, že jeho celý vklad zůstane v majetku společnosti.


X.
Zrušení, zánik a likvidace obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšnou společnost, oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku v případě zrušení obecně prospěšné společnosti Karao o.p.surčí příslušná správní rada v rozhodnutí o zrušení.

Zrušení, zánik a likvidaci obecně prospěšné společnosti upravuje hlava III zákona č. 48/1995 Sb.


XI.
Vznik obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost Karao o.p.s. vznikne dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném rejstříkovým soudem ve smyslu § 5 odst. zákona č. 48/1995 Sb.


Ve Vlašimi dne 10.dubna 2001,  Jan Koňas, zakladatel